Advertentie plaatsen

Algemene voorwaarden

1. Welkom bij Marktplaatsspeurder 

Welkom bij www.marktplaatsspeurder.nl (de "Website") en hartelijk dank voor uw bezoek. 

Deze gebruiksvoorwaarden (de "Gebruiksvoorwaarden") zijn met ingang van 01 Januari 2021 van 
toepassing op ieder gebruik van de website Marktplaatsspeurder.nl (de "Website")(zowel via uw computer 
als via mobiele apparatuur of enige andere software applicatie), op alle diensten die door 
Marktplaatsspeurder worden aangeboden en op alle overeenkomsten die Marktplaatsspeurder aangaat voor 
het gebruik van de Website en de diensten. 

Door het bezoeken van onze Website gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. Marktplaatsspeurder 
raadt iedereen die gebruik maakt van de Website of van een van deze diensten (een "Gebruiker") aan, deze 
Gebruiksvoorwaarden vooraf te lezen. Marktplaatsspeurder kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd 
wijzigen. Wij raden u dan ook aan ze regelmatig te lezen. 

Door een Gebruiker kunnen op de Website producten en diensten worden aangeboden of gezocht, zowel 
gratis als tegen betaling aan Marktplaatsspeurder (de "Advertentie"). Een Advertentie omvat onder meer de 
titel en de omschrijving van de aangeboden of gezochte producten of diensten. 

2. Aanvullende voorwaarden voor verschillende diensten van Marktplaatsspeurder 
voor Admarkt, enkele categorieën, waaronder Auto’s, Vakmensen en voor betaalde Advertenties gelden 
aanvullende gebruiksvoorwaarden. Deze aanvullende gebruiksvoorwaarden zijn een onderdeel van de 
Gebruiksvoorwaarden, en zullen altijd voorgaan in het geval zij conflicteren met een of meerdere andere 
gebruiksvoorwaarden. Dit wordt apart gemeld op het moment dat u een dienst waarop deze aanvullende 
gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn, afneemt. 

3. Bescherming van uw privacy 
In onze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens en hoe we uw 
privacy beschermen wanneer u onze Website gebruikt. 

4. Minderjarigen 
De diensten van Marktplaatsspeurder zijn slechts toegankelijk voor minderjarige gebruikers indien zij 
daarvoor toestemming hebben gekregen van hun wettelijke vertegenwoordiger of het in het maatschappelijk 
verkeer gebruikelijk is dat een bepaalde minderjarige van deze leeftijd de betreffende handeling zelfstandig 
verricht. 

5. Niet toegestaan gebruik van de Website 
De inhoud van de Website mag door de Gebruiker niet worden gekopieerd, gereproduceerd en/of openbaar 
gemaakt worden behoudens RSS feeds voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten tot een maximum 
aantal van 100 Advertenties of 100 hyperlinks naar Advertenties. Hiermee wordt bijvoorbeeld bedoeld 
gebruik in persoonlijke weblogs of andere persoonlijke websites. Het is de Gebruiker niet toegestaan de 
inhoud van de Website te wijzigen, anders dan beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden. 

Het is de Gebruiker niet toegestaan om persoonsgegevens van Gebruikers die een Advertentie plaatsen op 
de Website ("Adverteerders") (waaronder e-mailadressen en telefoonnummers) te verzamelen en/of 
Adverteerders te benaderen voor het aanbieden van eigen producten en/of diensten. 

Op de databank met Advertenties rust het databankrecht van Marktplaatsspeurder. Dit houdt onder meer in 
dat het de Gebruiker niet is toegestaan een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank met 
Advertenties op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank 
met Advertenties herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de 
Databankenwet, tenzij aan de bovengenoemde uitzondering voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten 
is voldaan. Ook is het de Gebruiker niet toegestaan om hyperlinks naar Advertenties op een andere website 
weer te geven, tenzij hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming van Marktplaats is verkregen, of tenzij 
aan de bovengenoemde uitzondering voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten is voldaan.

Tenzij Marktplaatsspeurder daarvoor toestemming heeft gegeven (bijvoorbeeld in het geval van API 
partners), is het niet toegestaan om Advertenties op de Website te plaatsen via een geautomatiseerd 
systeem, of op enige andere wijze dan via de ‘Plaats Advertentie’ knop.

Het is niet toegestaan om Advertenties namens of in opdracht van derden te plaatsen, tenzij 
Marktplaatsspeurder daarvoor toestemming heeft gegeven (bijvoorbeeld in het geval van API partners). 

6. Misbruik van de Website en de gevolgen hiervan 
Voor uw veiligheid en om misbruik tegen te gaan worden e-mailadressen afgeschermd door 
Marktplaatsspeurder.

Voor het melden van illegale en inbreuk makende Advertenties, beledigende inhoud en andere problemen 
verzoeken wij u gebruik te maken van het contactformulier, zo kunnen wij er samen voor zorgen dat de site 
zo schoon en veilig mogelijk blijft. Klachten omtrent oplichting kunt u melden via ons contactpagina melden.

Indien wij aanwijzingen en/of klachten van andere Gebruikers ontvangen of om andere redenen van mening 
zijn dat een bepaalde Gebruiker niet handelt in overeenstemming met de wet en/of de Gebruiksvoorwaarden 
en/of de Privacyverklaring, dan kunnen wij – indien wij daartoe aanleiding zien – om veiligheidsredenen en 
ter bescherming van onze Gebruikers onder meer de onderstaande maatregelen treffen. 

Marktplaatsspeurder kan deze maatregelen ook treffen indien u op onredelijke wijze gebruik maakt van de 
Website, bijvoorbeeld indien uw gebruik andere Gebruikers hindert of de goede werking van de Website 
verstoort: 

a. Marktplaatsspeurder kan de desbetreffende Gebruiker uitsluiten van de diensten van Marktplaatsspeurder 
of bepaalde functionaliteiten voor deze Gebruiker beperken. U kunt hier denken aan bijvoorbeeld schorsing 
van de account van de betreffende Gebruiker, het verwijderen van beoordelingen, het beperkt kunnen 
plaatsen van Advertenties of reacties; en/of 

b. Marktplaatsspeurder kan een of meerdere Advertenties van de Gebruiker verwijderen zonder restitutie van 
het door Gebruiker betaald bedrag. 
Marktplaatsspeurder kan in het kader van de bovengenoemde maatregelen de persoonsgegevens van de 
betrokkenen verwerken. Indien daartoe aanleiding is kan Marktplaatsspeurder binnen de grenzen van de 
wet, de persoonsgegevens van de betrokkenen doorgeven, bijvoorbeeld aan de politie. 

7. Wij geven geen garanties 
Wij kunnen u niet garanderen dat onze diensten altijd zullen voldoen aan uw verwachtingen. Ook kunnen wij 
niet garanderen dat de Website foutloos functioneert en/of dat een continue en/of veilige toegang tot de 
Website of delen daarvan kan worden verkregen. 
Alle informatie en getallen op de Website zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten. 

8. Beperking aansprakelijkheid Marktplaatsspeurder 
Wij sluiten, voor zover wettelijk toegestaan is, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een Gebruiker lijdt 
door 

(i) gebruik van de diensten van Marktplaatsspeurder; 

(ii) het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de Website of delen daarvan; 

(iii) onjuiste informatie op de Website; 

(iv) afname van diensten van derden of gebruik van gekochte producten via de Website; of 

(v) wijzigingen in de diensten van Marktplaatsspeurder of wijzigingen in of op de Website.
Marktplaatsspeurder kan de Website of delen daarvan te allen tijde wijzigen. Tevens kunnen wij te allen tijde 
onze diensten wijzigen of beëindigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging of beëindiging 
binnen een redelijke termijn aan te kondigen voordat deze wordt doorgevoerd.

10. Websites en diensten van derden 
De Website bevat verwijzingen naar de websites van derden (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of 
banner). Marktplaatsspeurder heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud van deze websites. Op deze websites gelden de (privacy)regels van die betreffende website. Indien u vragen over deze regels 
van websites van derden heeft, dan verwijzen wij u graag naar hun desbetreffende websites. Dit geldt ook 
voor het gebruiken van de diensten van externe dienstverleners, zoals van betaaldiensten van derden. Het 
gebruik van deze diensten zal dan onder de (privacy)regels van de desbetreffende dienstverlener vallen. 

11. Klachtenregeling 
Antwoorden op vragen van Gebruikers zijn te vinden via onze Contact en Info-pagina.. Mocht u toch een 
klacht hebben over Marktplaatsspeurder? Meld dit dan ten alle tijden via onze contactpagina. 
Regels voor het plaatsen van Advertenties

1.Marktplaatsspeurder is een advertentieplatform
Marktplaatsspeurder is een platform waar een Adverteerder Advertenties kan plaatsen en een Gebruiker 
deze Advertenties kan bekijken. 

Marktplaatsspeurder is geen partij bij de overeenkomst die tussen een Adverteerder en een Gebruiker tot 
stand komt. Adverteerders en Gebruikers dienen onderlinge geschillen zelf op te lossen. 

2. Algemene regels voor het plaatsen van een Advertentie op de Website 
        
2.1 Advertenties die door een Adverteerder op de Website worden geplaatst, dienen aan onderstaande 
algemene regels te voldoen. Daarnaast gelden aanvullende regels voor bepaalde groepen Advertenties, 
zoals voor Auto’s, Diensten en Vakmensen en Admarkt. Deze aanvullende regels kunnen afwijken van de 
onderstaande algemene regels. Wij adviseren u om altijd goed op te letten onder welke regels een 
Advertentie valt. 

2.2 Het opmaken van een Advertentie:
a. In iedere Advertentie voor producten mag maar één concreet product worden aangeboden of worden 
gezocht. 

b. Elke titel en elke tekst van een Advertentie dienen een omschrijving van het aangeboden of gezochte 
product of de aangeboden of gezochte dienst te bevatten. 

c. Titels en teksten van Advertenties mogen alleen in het Nederlands of in het Engels zijn opgesteld. 

d. Het is niet toegestaan om gratis Advertenties meer dan één keer op de Website te plaatsen. Het is niet 
toegestaan om gelijktijdig meerdere identieke Advertenties op de Website online te hebben staan of 
geplaatst te hebben. Het is niet toegestaan om hetzelfde object of dezelfde dienst in meer dan één 

Advertentie tegelijk op de Website aan te bieden. Het is niet toegestaan om met gebruik van meer dan één 
account meerdere identieke Advertenties of meerdere Advertenties voor hetzelfde object of dezelfde dienst 
te plaatsen.

e. Indien een Advertentie voor het einde van de initiële Advertentieperiode (of een verlenging van de 
Advertentieperiode) van de Website wordt verwijderd, is het niet toegestaan om binnen de resterende 
looptijd van de oorspronkelijke Advertentieperiode een identieke Advertentie of een Advertentie voor 
hetzelfde object of dezelfde dienst te plaatsen, tenzij daarvoor een gegronde reden bestaat (bijvoorbeeld het 
per ongeluk verwijderen van de Advertentie of wanneer de koop onverwacht niet is doorgegaan). 

f. Iedere Advertentie dient in de best bijpassende categorie te worden geplaatst. 

2.3 Advertentie-inhoud die niet is toegestaan:

a. De titel en de tekst van de Advertentie mogen niet misleidend, onnauwkeurig of onjuist zijn. De titel en de 
tekst dienen het product dat ter verkoop wordt aangeboden of de dienst die wordt aangeboden juist en 
helder te beschrijven.b. Het is niet toegestaan om bepaalde wettelijke rechten, zoals het recht van de Gebruiker op een product 
dat of een dienst die voldoet aan de opgegeven specificaties, aan te bieden of te presenteren als een 
aanvullende dienst, bijvoorbeeld door daar een vergoeding voor te vragen of deze alleen tegen vergoeding 
te respecteren. 

c. Een Advertentie mag in ieder geval geen discriminerende, pornografische behalve voor 18 plus, 
beledigende of en bedreigende of opruiende inhoud bevatten. Ook mag de inhoud geen politieke 
boodschappen en persoonsgegevens van derden bevatten of in strijd zijn met de openbare orde of de goede 
zeden.

d. Het is niet toegestaan een Advertentie te plaatsen met als enige doel het direct of indirect promoten van 
een bedrijf, behalve in de groep Diensten en Vakmensen. 

e. Het is niet toegestaan om foto’s bij een Advertentie te plaatsen die geen betrekking hebben op het 
aangeboden product of de aangeboden dienst. 

f. In gratis Advertenties mogen enkel websites worden vermeld of links naar websites worden opgenomen, 
indien daarvoor is betaald. Het is niet toegestaan om websites te vermelden of links naar websites op te 
nemen die geheel of gedeeltelijk gevuld zijn met links naar advertentiewebsites of naar advertenties die met 
name gericht zijn op het verwerken van advertentie-inkomsten door het genereren van kliks. 

g. Het is niet toegestaan om Advertenties te plaatsen, die enkel zijn geplaatst om kliks op een bepaalde 
website te genereren. 

2.4 Illegale of onrechtmatige producten of diensten 
Het is niet toegestaan producten aan te bieden die illegaal of onrechtmatig zijn of waarvan de handel is 
verboden. Het is ook niet toegestaan om diensten aan te bieden waarvan de uitvoering illegaal of 
onrechtmatig is. Niet alle handel in de producten of de diensten die op deze lijst staan is verboden, maar 
kunnen onder omstandigheden wel verboden zijn, bijvoorbeeld bij gebrek aan een vergunning. Producten en 
diensten die niet op deze lijst staan kunnen onder omstandigheden ook illegaal of onrechtmatig zijn. 

Zowel Adverteerder als Gebruiker dienen zelf altijd goed op te letten bij het aanbieden van en reageren op 
producten en diensten. Adverteerders en Gebruikers worden geacht zelf de wet- en regelgeving op het 
gebied van het desbetreffende product of dienst te kennen. Wij raden u aan om bij twijfel nadere inlichtingen 
of advies in te winnen, bijvoorbeeld op de website van de desbetreffende toezichthouder. Ook hierover bevat 
de lijst met verdachte of verboden producten of diensten suggesties.

3.Geen inbreuk op intellectueel eigendomsrechten van derden 

a. Het is niet toegestaan om een product in een Advertentie op te nemen dat inbreuk maakt op intellectuele 
eigendomsrechten van derden. Dit houdt onder andere in dat het niet is toegestaan om een product aan te 
bieden dat 

(i) inbreuk maakt op het auteursrecht van een andere partij, zoals het auteursrecht op software of muziek, of 
op een schilderij of een foto die door een andere partij is gemaakt, zonder toestemming van die andere 
partij; 

(ii) inbreuk maakt op het merkenrecht van een andere partij, zoals een kledingstuk met daarop een logo van 
die andere partij dat zonder toestemming is geplaatst; of 
(iii) inbreuk maakt op het modelrecht van een andere partij, zoals een tas die is nagemaakt zonder 
toestemming van die andere partij. 

b. In de titel en tekst van de Advertentie mag slechts de merknaam van het product worden gebruikt dat in 
de Advertentie wordt aangeboden of gevraagd. 

c. In de titel of de tekst van de Advertentie mag alleen de handelsnaam worden gebruikt van de 
onderneming waarvan het betreffende product of de betreffende dienst afkomstig is. Het noemen van 
handelsnamen behorende bij producten of diensten die niet in de Advertentie worden aangeboden is niet 
toegestaan. d. Het product mag alleen in de tekst van de Advertentie met andere producten worden vergeleken en niet in 
de titel. De vergelijking mag op geen enkele wijze verwarring scheppen over de oorspronkelijke herkomst 
van het product. Bij de vergelijking mag geen merknaam behorende bij het andere vergelijkbare product 
worden genoemd.

e. Het is niet toegestaan een disclaimer in de Advertentie op te nemen met betrekking tot de echtheid van 
het product dat in de Advertentie wordt aangeboden. Adverteerders dienen zich ervan te vergewissen dat 
hun producten echt zijn en verhandeld mogen worden, alvorens ze aan te bieden op Marktplaatsspeurder. 
Het plaatsen van een Advertentie

3.1. Mijn Marktplaatsspeurder 
Een Adverteerder plaatst zijn Advertentie via de knop 'Plaats Advertentie' op de Website. Voordat een 
Adverteerder een Advertentie kan plaatsen dient hij eerst in te loggen. 
Bij het aanmaken van een gebruikersaccount is het niet toegestaan om een adverteerdernaam te kiezen die 
een [url] of een gedeelte van een [url] bevat. 
Het is niet toegestaan om uw inloggegevens aan derden te verstrekken. Het is niet toegestaan om 
inloggegevens van derden te gebruiken voor het plaatsen van Advertenties. 

3.2. Totstandkoming Advertentieovereenkomst tussen Marktplaatsspeurder en Adverteerder 

a. Nadat de Adverteerder heeft ingelogd, kan hij via de button 'Plaats Advertentie' een Advertentie 
aanmaken. Tijdens het aanmaken van de Advertentie kan de Adverteerder onder de knop ‘Bekijk 
Advertentie’ een voorbeeld van de Advertentie zien. De Adverteerder kan de Advertentie naar aanleiding 
van dit voorbeeld wijzigen. Na het zien van het voorbeeld kan op de button ‘Plaats Advertentie’ worden 
geklikt. Hiermee komt de advertentieovereenkomst (de "Advertentieovereenkomst") tussen 
Marktplaatsspeurder en de Adverteerder bij gratis Advertenties tot stand. Bij betaalde Advertenties komt 
de Advertentieovereenkomst tot stand op het moment dat de betaalprocedure op de Website is 
doorlopen. 

b. Marktplaatsspeurder bewaart alle gegevens van iedere Advertentieovereenkomst gedurende 14 dagen 
na verwijdering van de Advertentie. Daarna zullen wij de gegevens van de Advertentieovereenkomst 
bewaren zoals is beschreven. 

3.3. Periode dat een Advertentie op de Website blijft staan 
Advertenties waarvoor geen bijzondere regels gelden blijven tenminste 28 dagen op de Website staan, mits 
aan de daarvoor geldende (betalings-)voorwaarden is voldaan en de Adverteerder de Advertentie niet zelf 
verwijdert. Voor Advertenties waarvoor bijzondere regels gelden, zult u de voorwaarden op onze Website te 
zien krijgen, voor het plaatsen van uw Advertentie. 
Indien het product dat in de Advertentie wordt aangeboden, wordt verkocht, dient de Advertentie te worden 
verwijderd. Bij verkoop van het product dat in de Advertentie wordt aangeboden eindigt de 
Advertentieovereenkomst tussen u en Marktplaatsspeurder, en is Marktplaatsspeurder haar verplichtingen 
onder de Advertentieovereenkomst volledig nagekomen. 

3.4. Opvallen 
Bij het opmaken van de Advertentie heeft de Adverteerder de mogelijkheid om zijn Advertentie te laten 
'opvallen', 'omhoog te plaatsen', etc. De regels hiervoor zijn beschreven op de bijbehorende webpagina’s. 

4.Ontbindingsrecht 

4.1 Op het plaatsen van een Advertentie kan in bepaalde gevallen het ontbindingsrecht zoals bedoeld in 
artikel 6:230o BW van het Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn. 

4.2 Het ontbindingsrecht is in ieder geval niet van toepassing op Advertenties die op grond van het bepaalde 
in de Gebruiksvoorwaarden (waaronder op grond van Hoofdstuk I, artikel 6) (i) van de Website zijn 
verwijderd of (ii) zijn geplaatst door Gebruikers die zijn uitgesloten van de diensten van Marktplaatsspeurder 
of waarvoor bepaalde beperkingen gelden. 4.3 Tenzij anders overeengekomen gaat u ermee akkoord dat een Advertentie direct, tijdens de wettelijke 
ontbindingstermijn, wordt geplaatst. Dit heeft gevolgen voor een eventueel van toepassing zijnde 
ontbindingsrecht. U verklaart tevens dat u afstand doet van een eventueel van toepassing zijnde 
ontbindingsrecht, zodra Marktplaatsspeurder de Advertentieovereenkomst is nagekomen. 

4.4 Indien het in artikel 4.1 bedoelde ontbindingsrecht van toepassing is op de door u geplaatste Advertentie 
dan gaat u ermee akkoord dat indien u gebruik maakt van uw ontbindingsrecht, u aan Marktplaatsspeurder 
een evenredige vergoeding verschuldigd bent voor de door Marktplaatsspeurder geleverde diensten. In 
bepaalde gevallen zal deze evenredige vergoeding worden berekend op basis van het aantal dagen dat bij 
uw gebruik van uw ontbindingsrecht resteert van de overeengekomen advertentieperiode en/of het 
gemiddeld aantal biedingen op producten of diensten voor Advertenties in dezelfde categorie, zoals door 
Marktplaatsspeurder van tijd tot tijd wordt vastgesteld. 

5.Biedingen zijn niet bindend 

5.1. Tenzij in deze Gebruiksvoorwaarden anders is geregeld, is een bod op een product of dienst in een 
Advertentie niet bindend. Een Adverteerder is niet verplicht een dergelijk (redelijk) bod te accepteren. Indien 
een dergelijk bod door een Adverteerder wordt geaccepteerd, verplicht dit de bieder niet tot aankoop.

5.2. Indien de Advertentie vanwege het verlopen van de plaatsingstermijn of om een andere reden wordt 
verwijderd, zullen de bijbehorende biedingen ook worden verwijderd. 

5.3. Het is niet toegestaan biedingen bij Advertenties te plaatsen met het enkele doel om het biedingsproces 
te verstoren. 

6. Regels voor het aanbieden van de prijs/betaalmethoden in een Advertentie 

6.1. Een Adverteerder mag een Gebruiker in een Advertentie niet verplichten om bepaalde betaalmethoden 
te gebruiken. 

6.2. Het is een Adverteerder niet toegestaan om in het prijsveld van de Advertentie alleen een deel van de 
prijs te vermelden. In de in het prijsveld vermelde vraagprijs dienen alle voor de Gebruiker onvermijdbare 
kosten(posten) te zijn in begrepen. Dit betekent dat alle kosten die de Gebruiker noodzakelijkerwijs moet 
maken om het aangeboden product te kopen en te gebruiken, of de aangeboden dienst af te nemen, 
waaronder maar niet beperkt tot verplichte aflever kosten, belastingen, overschrijf kosten en (rij)klaarmaak 
kosten, in de vermelde vraagprijs dienen te zijn inbegrepen. 

6.3. Adverteerders die als ondernemer hun goederen en diensten aan particulieren aanbieden, zijn op basis 
van artikel 38 van de Wet op de omzetbelasting verplicht prijzen inclusief btw aan te geven in een 
Advertentie. 

7. Wij geven geen garanties 

7.1. Adverteerders en Gebruikers dienen zelf voldoende onderzoek te verrichten en zich voldoende te laten 
informeren voordat zij een Advertentie op de Website plaatsen. Wij voeren geen controle uit op de kwaliteit 
van de inhoud van de Advertentie, de veiligheid of de rechtmatigheid van de geadverteerde producten of 
diensten, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van Adverteerders om producten te verkopen of 
diensten aan te bieden en/of de bevoegdheid van Gebruikers om producten te kopen of de diensten af te 
nemen. Marktplaatsspeurder geeft daarover geen garantie.

7.2. Marktplaatsspeurder kan u ook niet garanderen dat de producten of diensten die door Adverteerders op 
de Website worden aangeboden voldoen aan uw verwachtingen.

8. Vrijwaring dienst Advertenties en beperking aansprakelijkheid Marktplaatsspeurder

8.1. Iedere Gebruiker vrijwaart Marktplaatsspeurder voor aanspraken van derden met betrekking tot schade 
geleden door; (i) het aangaan van een overeenkomst op basis van een Advertentie, 
(ii) het gebruik van via de Website gekochte producten; en 
(iii) het gebruik van via de Website aangeboden diensten; en 
(iv) het (bewerkelijk) inbreuk makende en/of anderszins onrechtmatige karakter van de (inhoud van de) 
Advertentie en/of het geleverde product. 

8.2. De voorwaarden voor de beperking van de aansprakelijkheid van Marktplaatsspeurder. 

9. De Advertentie kan ook elders worden gepubliceerd

9.1. Marktplaatsspeurder kan de Advertentie en de inhoud daarvan gebruiken voor eigen 
publiciteitsdoeleinden. Dit houdt onder andere in dat een Advertentie of een gedeelte daarvan door ons via 
andere distributiekanalen kan worden getoond. 

9.2. Door het plaatsen van een Advertentie verstrek je Marktplaatsspeurder automatisch een kosteloze, 
wereldwijde, onherroepelijke, sub-licentieerbare en overdraagbare licentie om de Advertentie en/of (delen 
van) de inhoud daarvan te gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden en openbaar te maken (en aan 
derden toe te staan om te gebruiken en verveelvoudigen) voor marketing-, promotie- en/of 
advertentiedoeleinden. Je garandeert dat je bevoegd bent deze licentie te verstrekken.

9.3. Wij kunnen voor publiciteitsdoeleinden derde partijen toegang verschaffen tot een Advertentie om het 
hun mogelijk te maken deze en andere Advertenties te promoten op websites van derden, via e-mail en door 
middel van andere kanalen. Deze promoties kunnen (delen van) de Advertentie bevatten. 

9.4. De opmaak van Advertenties kunnen dusdanig gewijzigd worden dat de Advertenties toegankelijk zijn 
vanaf mobiele apparatuur of andere software applicaties van derden. 

9.5. De Website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner) naar de websites 
van derden. Deze verwijzingen kunnen ook worden geplaatst in of naast een Advertentie. 
Marktplaatsspeurder heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze 
websites. Op deze websites gelden de (privacy)regels van die betreffende website. 

III Aanvullende voorwaarden zakelijk adverteren

1. Algemeen 

1.1. Deze aanvullende voorwaarden voor zakelijk adverteren zijn uitsluitend van toepassing op een 
Gebruiker die handelt in een commerciële of professionele hoedanigheid, voor doeleinden in verband met 
zijn handels- bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit ("Zakelijke Gebruiker") in het kader van diens 
activiteiten op of in verband met de Website, via Admarkt of anderszins. 

1.2. Zakelijke Gebruikers kunnen ervoor kiezen specifieke diensten en functionaliteiten te gebruiken die door 
Marktplaatsspeurder worden aangeboden, waarvoor kosten in rekening kunnen worden gebracht. Deze 
kosten, of de instellingen die tot kosten leiden, worden aan de Zakelijke Gebruiker getoond bij de betreffende 
dienst of functionaliteit, voordat hij daarmee akkoord gaat. 

1.3. Een Advertentie die via de Website wordt geplaatst, is zichtbaar via alle media die de Website (kunnen) 
weergeven, zoals applicaties voor mobiele telefoons. Advertenties kunnen ook zichtbaar zijn op externe sites 
via optionele additionele distributiekanalen en affiliateprogramma's. 

2. Beperkingen van diensten; treffen van maatregelen 

2.1. Marktplaatsspeurder zal voorafgaand aan het jegens een Zakelijke Gebruiker nemen van maatregelen 
als bedoeld in artikel 6 van de algemene bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden de Zakelijke Gebruiker 
een motivering van het betreffende besluit doen toekomen.

2.2. Indien Marktplaatsspeurder besluit om de verstrekking van het geheel van zijn diensten aan een 
Zakelijke Gebruiker te beëindigen, zal Marktplaatsspeurder die Zakelijke Gebruiker in beginsel 30 dagen 
voorafgaand daaraan een motivering van dat besluit verstrekken. Dit termijn zal Marktplaatsspeurder niet in 
acht nemen voor zover wettelijk toegestaan, bijvoorbeeld in geval van herhaaldelijke overtredingen of andere 
omstandigheden. 

3. Toegang tot gegevens door Marktplaatsspeurder en de Zakelijke Gebruiker 


3.1. Marktplaatsspeurder heeft gedurende de duur van de overeenkomst met de Zakelijke Gebruiker, en een 
periode daarna, in het kader van haar dienstverlening toegang tot informatie over en gegevens van Zakelijke 
Gebruikers die door hen bij het gebruik van de Website zijn verstrekt of die worden gegenereerd, of ter 
uitvoering van de in deze Gebruiksvoorwaarden opgenomen licentie voor content worden gebruikt. Denk 
hierbij aan informatie die Zakelijke Gebruikers verstrekken aan Marktplaatsspeurder als zij zich registreren, 
zoals persoonsgegevens, allerlei informatie die nodig is voor het aanmaken van een account, berichtin houd, 
en content. Ook wordt er tijdens het gebruik van de Website informatie gegenereerd door 
Marktplaatsspeurder, zoals informatie over geplaatste Advertenties, instellingen voor de weergave van 
Advertenties, Ervaringen, gebruikersactiviteit, betaalinformatie (indien van toepassing) en communicatie 
tussen Gebruikers. 

3.2. Een Zakelijke Gebruiker verkrijgt de informatie die noodzakelijk is om de Website en eventueel 
overeengekomen aanvullende diensten te kunnen gebruiken, zoals berichten, contactinformatie van 
(mogelijke) kopers en relevante informatie over zijn Advertentie(s). Een Zakelijke Gebruiker heeft tijdens de 
duur van zijn overeenkomst met Marktplaatsspeurder toegang tot zijn account en bijbehorende informatie, 
zoals Advertentie inhoud en -informatie en communicatie met andere Gebruikers. In voorkomende gevallen, 
mogelijk op grond van aanvullende afspraken, is er ook toegang tot statistische informatie, analytische 
informatie, informatie over views, en lead-informatie. 

3.3. Als Marktplaatsspeurder verstrekte of gegenereerde gegevens aan derden verstrekt en dit niet 
noodzakelijk is voor de dienstverlening, zal daarover informatie worden verstrekt aan de Zakelijke Gebruiker, 
voor zover wettelijk vereist. 

3.4. Na het eindigen van de overeenkomst met de Zakelijke Gebruiker kan Markplaatsspeurder informatie 
over en gegevens van het account van de Zakelijke Gebruiker behouden voor zover wettelijk toegestaan. 

Beëindiging van de overeenkomst 
De Zakelijke Gebruiker kan zijn overeenkomst met Marktplaatsspeurder in beginsel te allen tijde beëindigen 
door zijn account te verwijderen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen (bijvoorbeeld in een separate 
advertentieovereenkomst), in welk geval die overeengekomen regeling prevaleert boven dit artikel. 

A. Diensten en Vakmensen

1. Voor wie is de groep Diensten en Vakmensen bedoeld
Marktplaatsspeurder Diensten en Vakmensen is bedoeld voor professionele vakmensen en dienstverleners. 
Indien u als vakman of dienstverlener een Advertentie plaats, bevestigt u dat u handelt voor doeleinden die 
binnen uw bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen. 

B. Auto's

1. Regels voor het plaatsen van Advertenties 1.1. In iedere Advertentie mag maar één auto worden aangeboden. Het is dus niet toegestaan meerdere 
auto’s in één Advertentie aan te bieden en/of na verkoop van de auto de Advertentie te hergebruiken voor 
een andere auto. 

1.2. Indien de auto die in de Advertentie wordt aangeboden, wordt verkocht, dient de Advertentie te worden 
verwijderd.

1.3. De tekst, prijs, eigenschappen en foto in de Advertentie dienen overeen te komen met de aangeboden 
auto. Het is niet toegestaan om in het prijsveld in de Advertentie alleen de aanbetaling voor de auto te 
vermelden of een prijs per maand (lease). Het is niet toegestaan om een foto te gebruiken anders dan van 
de aangeboden auto zelf (bijvoorbeeld een foto van de website van het automerk of een foto uit een 
catalogus). 

1.4. Iedere Advertentie dient in de juiste (merk) categorie geplaatst te worden. Het is niet toegestaan om 
andere merken en modellen in de Advertentie te vermelden dan het merk en het model van de auto die in de 
Advertentie wordt aangeboden. Het is dus ook niet toegestaan om in de Advertentie alle andere merken en 
modellen te vermelden die de Adverteerder (mogelijk) aanbiedt. 

1.4.1. Het is niet toegestaan om in de groep Auto's een Advertentie te plaatsen waarin geen auto te koop 
wordt aangeboden. Het is dus bijvoorbeeld niet toegestaan een Advertentie ‘auto te koop gevraagd’ in de 
groep Auto’s te plaatsen. Deze dient geplaatst te worden in de Auto Inkoop categorie in de groep Auto 
Diversen. Tevens is het niet toegestaan in de groep Auto’s Advertenties te plaatsen voor autoverzekeringen 
en overige auto-gerelateerde diensten. 

1.4.2. Het is in Advertenties niet toegestaan om reclame te maken of door te verwijzen naar andere websites 
met categories advertenties voor auto’s. 

C. Betaalde Advertenties

1. Betalingen 

1.1. Bij het kiezen van de categorie of opval mogelijkheid wordt, indien van toepassing, de bijbehorende 
prijs kenbaar gemaakt. Op de advertentiepagina vind je een overzicht van categorieën en eventuele kosten 
voor het plaatsen van een Advertentie. 

1.2. De verplichting tot betaling van de prijs geldt vanaf het moment van plaatsing van de Advertentie. Indien 
de betaling niet of niet tijdig wordt voldaan, is Marktplaatsspeurder gerechtigd om de geplaatste Advertentie 
te verwijderen en het verschuldigde bedrag alsnog in rekening te brengen. Marktplaatsspeurder is 
gerechtigd om uw gebruik van de dienst of andere diensten op te schorten of te beëindigen indien incasso's 
door uw toedoen niet kunnen worden uitgevoerd of worden herroepen, ongeacht de reden. 
Marktplaatsspeurder is gerechtigd in dat geval uw rekeningnummer te blokkeren voor toekomstige incasso opdrachten op Marktplaatsspeurder. 

1.3. Indien betaling niet tijdig wordt voldaan, is Marktplaatsspeurder tevens gerechtigd wettelijke 
handelsrente in rekening te brengen. Ingeval de betreffende Adverteerder na aanmaning verzuimt het 
volledige verschuldigde bedrag te betalen, is Marktplaatsspeurder gerechtigd een incassobureau in te 
schakelen en de diensten van Marktplaatsspeurder voor de betreffende Adverteerder te blokkeren. De 
gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van het incasso zullen voor rekening van de Adverteerder komen. 

1.4. Marktplaatsspeurder kan (onderdelen van) de Website en de diensten te allen tijden wijzigen. Tevens 
kunnen wij onze diensten stopzetten. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging of stopzetting aan 
te kondigen binnen redelijke termijn voordat deze worden doorgevoerd.

1.5. Omzetbelasting 
Marktplaatsspeurder brengt 21% Nederlandse omzetbelasting in rekening op te betalen bedragen voor alle 
diensten van Marktplaatsspeurder, tenzij anders wordt vermeldt op de Website. Een elektronische factuur 
kan door iedere Gebruiker worden verkregen door in zijn ‘Mijn Marktplaatsspeurder’

1.6 Betaling door middel van een doorlopende SEPA machtiging 
Indien u aan Marktplaatsspeurder een doorlopende (SEPA) machtiging voor het incasseren van door u aan 
Marktplaatsspeurder verschuldigde bedragen heeft verstrekt, zullen wij, voordat wij een bedrag van de 
opgeven bankrekening incasseren, u hiervan uiterlijk één dag van te voren per e-mail op de hoogte brengen.

Wij gebruiken cookies

Deze website gebruikt cookies om deze website te verbeteren en te analyseren en eventuele relevante advertenties van derde partijen te tonen, meer informatie. Door gebruik te blijven maken van deze website of door op "akkoord" te klikken, geeft u aan akkoord te zijn.

Akkoord